تزیینات مو و زیبایی

کلیپس کارتی هلالی

قیمت هرعدد  1900 تومان

قیمت جین 22800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند کشی نگین رنگی

قیمت هرعدد 7000 تومان

قیمت جین 84000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرویس کیتی ایرانی

قیمت هرعدد9500 تومان

قیمت جین 114000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند فیروزه ای

قیمت هرعدد8500 تومان

قیمت جین 102000تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند سوارسکی کریستالی

قیمت هرعدد7000 تومان

قیمت جین 84000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند سوارسکی پشت زنجیر

قیمت هرعدد5000 تومان

قیمت جین 60000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرکلیدی پولشی حیوانات

قیمت هرعدد 12000 تومان

قیمت جین 144000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس فلزی طلایی

دربسته جور

قیمت هرعدد 14000 تومان

قیمت جین 168000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گردنبند سوارسکی

قیمت هرعدد 7000 تومان

قیمت جین 84000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

النگو فلزی طلقئ 6عددی

قیمت هرعدد 9000 تومان

قیمت جین 108000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

النگو المینیومی رنگی

قیمت هرعدد 9000 تومان

قیمت جین 108000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل مخمل قلب قرمز

قیمت هرعدد 9000 تومان

قیمت جین 108000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

برس بهار

قیمت هرعدد 8000 تومان

قیمت جین 96000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

برس بچه گانه مارشال گرافیک

قیمت هرعدد 9000 تومان

قیمت جین 108000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند فنری زنگوله دار

قیمت هرعدد 5200 تومان

قیمت جین 60000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل 2سانت لب طلایی

قیمت هرعدد 5000 تومان

قیمت جین 60000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل پهن لب طلایی

قیمت هرعدد 5500 تومان

قیمت جین 66000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرویس هندی بزرگ

قیمت هرعدد 12500 تومان

قیمت جین 150000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

انگشتر هندی خلود

قیمت هرعدد 6500 تومان

قیمت جین 78000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل پهن فروزان

قیمت هرعدد  5500  تومان

قیمت جین 66000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گردنبند نگین دار کارت ابی

قیمت هرعدد  8500  تومان

قیمت جین 102000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل خز توپی خارجی داخل وکیوم

قیمت هرعدد 7500  تومان

قیمت جین 210000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل عروسکی نشکن

قیمت هرعدد 11000  تومان

قیمت جین 132000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش پاپیون ریز

قیمت هرعدد 1900 تومان

قیمت جین 22800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو مخمل خرگوشی نگین دار

قیمت هرعدد 8000 تومان

قیمت جین 96000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو مخمل پر نگین

قیمت هرعدد 10400 تومان

قیمت جین 124800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

دستبند حدید فلش پشت بافت

قیمت هرعدد 9500 تومان

قیمت جین 114000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گردنبند تتو طوق گیپوری

قیمت هرعدد 10500 تومان

قیمت جین 126000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیر انبری نگین دار کوچک 24 عددی

قیمت هرجفت  6500 تومان

قیمت جین78000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل پولکی پارچه ای

قیمت هرعدد 7500 تومان

قیمت جین90000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری خز فر

قیمت هرعدد 6500 تومان

قیمت جین  78000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری افتابگردان

قیمت هرعدد 6000 تومان

قیمت جین 72000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیر تقه ای مروارید پشت طلایی

قیمت هرعدد 5600 تومان

قیمت جین 67200 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش خز کارتی خرگوشی سفید

قیمت هرعدد 4500 تومان

قیمت جین 54000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گلبرگ متوسط

قیمت هرعدد 4500 تومان

قیمت جین 54000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری فلزی طلایی

قیمت هرعدد 6600 تومان

قیمت جین 79200 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل  فلزی بغل پاپیون خارجی

قیمت هرعدد 9000 تومان

قیمت جین 108000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گوجه ای رگه ای متوسط

قیمت هرعدد3840 تومان

قیمت جین  46080 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گلبرگ بزرگ رنگی

قیمت هرعدد 4700 تومان

قیمت جین  56400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گلبرگ بزرگ رگه ای

قیمت هرعدد 4500 تومان

قیمت جین 54000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس موج متوسط رنگی

قیمت هرعدد 4500 تومان

قیمت جین 54000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس شمعی جور

قیمت هرعدد 7800 تومان

قیمت جین93600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش ملیله پولکی

قیمت هرعدد 6700 تومان

قیمت جین80400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

شانه زلف شنی سلفونی

قیمت هرعدد 3800 تومان

قیمت جین45600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مخمل پولکی مشکی

قیمت هرعدد 6500 تومان

قیمت جین78000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف ارایشی شنی

قیمت هرعدد 20500 تومان

قیمت جین246000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

حلقه طلایی نگین دار هندی

قیمت هرعدد 3200 تومان

قیمت جین 38400 ومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل کش بافت دانه چوبی

قیمت هرعدد 16200 تومان

قیمت جین 194400 ومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش طرح دار یانگومی

قیمت هرعدد  6600 تومان

قیمت جین 79200  ومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف زنانه سنتی جاموبایل دار

قیمت هرعدد  27000 تومان

قیمت جین 324000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو خرگوشی سفید

قیمت هرعدد 4000 تومان

قیمت جین 48000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل پهن جور

قیمت هرعدد 4000 تومان

قیمت جین 48000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل مو زیگزاک مشکی

قیمت هرعدد2000 تومان

قیمت جین 24000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو خز کشیده

قیمت هرعدد64000 تومان

قیمت جین 76800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس موفلزی نئ دار

قیمت هرعدد10000 تومان

قیمت جین 100000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مخمل پولکی مشکی

قیمت هرعدد 6400 تومان

قیمت جین 76800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گوجه ای بزرگ

قیمت هرعدد 5400 تومان

قیمت جین 64800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس گوجه ای متوسط

قیمت هرعدد 2600 تومان

قیمت جین 31200  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری طلایی نگین دار

قیمت هرعدد 7000 تومان

قیمت جین 84000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس کتابی شنی

قیمت هرعدد 7200 تومان

قیمت جین 86400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرتقه ای اکلیلی

قیمت هرعدد 2200 تومان

قیمت جین 26400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش لمه 7 رنگ

قیمت هرعدد 6600 تومان

قیمت جین 79200 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش بچه گانه اعلا جور

قیمت هرعدد 6900 تومان

قیمت جین 82800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری شیفون 20 عددی

قیمت هرعدد 2300 تومان

قیمت جین64000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو گیپور

قیمت هرعدد 6200تومان

قیمت جین 74400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو کارتی شنی متوسط

قیمت هرعدد 2200 تومان

قیمت جین 26400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مو کارتی لیزری

قیمت هرعدد 3550تومان

قیمت جین42600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف کوچک هندز فری شنی

قیمت هرعدد 6500تومان

قیمت جین   78000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

برس کوئین گرافیک استندی ضداب

قیمت هرعدد  21200 تومان

قیمت جین   254500 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف زیپ عکسی دخترانه

قیمت هرعدد  13900 تومان

قیمت جین 166800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف دخترانه عکسی ورنی 6عددی

قیمت هرعدد 13400 تومان

قیمت جین 80400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تتو 24 عددی دربسته 24 مدل مختلف

قیمت هرعدد 3600 تومان

قیمت هربسته 24 عددی 86400   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

ساعت بن تن وباربی عقربه ای

قیمت هرعدد  28000 تومان

قیمت هرجین  336000تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف ارایشی شنی

قیمت هرعدد 19800  تومان

قیمت هرجین  237600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف عابر سوخت پلنگی

قیمت هرعدد 19900  تومان

قیمت هرجین238800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف عابر عکسی دخترانه فوم

قیمت هرعدد 15900  تومان

قیمت هرجین 190800 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کیف ارایشی عکسی دخترانه

قیمت هرعدد 21800  تومان

قیمت هرجین  261600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل کشی لمه پاپیون پولک

قیمت هرعدد 9800  تومان

قیمت هرجین 117600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مخمل مهره گل

قیمت هرعدد 6800  تومان

قیمت هرجین 81600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش ماکارونی پم پم

قیمت هرعدد 8800  تومان

قیمت هرجین 105600 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش توپی خرگوشی وکیوم

قیمت هرعدد 6700  تومان

قیمت هرجین 80400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش 72عددی ایرانی رنگی

قیمت هرعدد 1750 تومان

قیمت هربسته 126000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سنجاق اکلیلی اعلا

قیمت کارت 45000

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس موج بزرگ متالیک

قیمت هرعدد  5500  تومان

قیمت جین  66000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس ابشاری رگه ای فنردار

قیمت هرعدد  5200  تومان

قیمت جین  62400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری میوه ای پرکار

قیمت هرعدد  8200  تومان

قیمت جین  98400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش پفکی 20 عددی

قیمت هرجفت  8200  تومان

قیمت جین  82000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش ریون پولکی

قیت هرعدد  4200 تومان

قیمت جین  50400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش مخمل پلنگی

قیت هرعدد  6700 تومان

قیمت جین  80400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کش حریر فسفری

قیت هرعدد  4700 تومان

قیمت جین  56400 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

کلیپس دندانه طلایی شمعی

قیت هرعدد  11800 تومان

قیمت جین  141600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

برس پیچ دم باریک

قیت هرعدد  4800 تومان

قیمت جین  57600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرویس کیتی

قیمت عدد 14200

قیمت جین  170400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرکلیدی عروسکی خز

قیمت هر عدد  13500 تومان

قیمت جین  162000   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرکلیدی عروسکی پر

قیمت هر عدد  13500 تومان

قیمت جین  162000   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

اویز قران

قیمت هر عدد  9800  تومان

قیمت جین  117600   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری طلایی پاپیون

قیمت هر عدد  8800 تومان

قیمت جین  105600   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

گیرانبری سوارسکی 20عددی

قیمت هر عدد  2100 تومان

قیمت جین  42000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

هدبندنگین دار

قیمت هر عدد 5700 تومان

قیمت جین  68400   تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

تل کشی پاپیون

قیمت هر عدد 8700 تومان

قیمت جین  104400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

سرویس تتو کشی

قیمت هر عدد 5200 تومان

قیمت جین  62400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت تک فروشئ نداریم

بدلیجات هنر در خانه

انواع کش مو، گیره،بدلیجات و سرکلیدی